mandag den 26. november 2012

Inspiration for Pelshatte.


By
Jane Eberlein


Tusind og en Hat's Eventyr.

Da jeg som ganske ung indrettede min første systue i min lejlighed, lavede jeg straks en kæmpestor opslagstavle på den ene endevæg, hvor jeg kunne hænge alle mine ideer, inspirationer og kreationer op.
Den har fulgt mig lige siden, som en utrolig vigtig del af min skaber verden. Jeg kan faktisk slet ikke arbejde uden den. For mig er tavlen og alle de ting og sager jeg har hængt op, åndelig og visuel føde til min inspiration. Når jeg falder i staver, kan jeg sidde og fordybe mig i den længe og gå på opdagelse, selvom den ikke har forandret sig i mange år. Dens udseende er tilrettelagt meget nøje, så nu fungerer den som et slags maleri til kreativ meditation.
Når jeg arbejder, skal jeg have åndelig ro og det eneste der kan forstyrre min arbejdsrytme er når jeg åbner computeren for, at føre dagen ajour. Jeg finder den ikke spor kreativ og inspirerende, det føles, som min opmærksomhed er uden for migselv, når skærmen kræver ens øjne fæstnet der konstant.
MEN... nu er jeg blevet medlem af Pinterest, som er et offentligt board, hvor man deler fotos. Det er blevet mere populært end Facebook og jeg tror det er fordi, at folk hungre efter visuelle indtryk og oplevelser og det synes jeg er utroligt positivt.
Det er helt fantastisk, hvor mange emner og fotos folk deler, fra hus, have, interiør, mode, antikviteter, kulturer.... You name it.. og du finder det. 
Jeg har fundet en ny inspirationskilde på skærmen og jeg bruger den, til at se og opleve alle de vidunderlige ting der ligger gemt ude om i verden og som er lagt på nettet, uden at vi overhovedet ved, hvordan vi skal finde det. Man kan tillige se det websted, hvor billedet høre hjemme.
Jeg er dybt facineret af alt det jeg har set og lærer en masse om de ting der interesserer mig, etniske folkeslag og tekstiler, gamle klædedragter, mønstre mm. Gamle kulturer og deres bygningskunst.
Alt dette kan man finde på Pinterest og jeg har nu oprettet 4 Boards med Etnisk Inspiration, etniske kostumer, hatte, gamle huse og interiør. Jeg har også lagt nogle af mine egne ting på, så kommer de ud
omkring i verden.
Se herunder hvad verden bringer af inspirerende farverige fotos fra svundne kulturer, det er en ren skattekiste, der frembriger den ene juvel efter den anden. Jeg har lavet mine egne små opslagstavler af nogle af alle juvelerne, nedenunder kan man se billederne enkeltvis. Jeg er fuldstændig optaget af alle de vidunderlige farver og morer mig med, at sætte dem sammen. Jeg føjer til hen ad vejen.
Jeg håber, at kunne bringe inspirationen videre med dette lille indslag.  
Jane Eberlein on Pinterest.Ethnic Inspiration on Pinterest.
By 
Jane Eberlein.
Exclusive Fur hats & Accessesories
Samarkand.
Copenhagen. Denmark.

When I was very young and decorated my first sewing room in my apartment, I made immediately a huge bulletin board on one wall where I could hang all my ideas, inspirations and creations up.
It has been with me ever since, as a very important part of my creating the world. I actually can not work without it. For me, the board and all the things I've hung up, spiritual and visual feed to my inspiration. When I fall into a reverie, I can sit and immerse myself in the long and explore, even if it has not changed for many years. Its appearance is planned very carefully, so now it acts as a kind of painting to creative meditation.
When I work, I need spiritual peace and the only thing that could interfere with my work rhythm is when I open the computer that lead up days. I find it not at all creative and inspiring, it feels like my attention is outside of myself when the screen requires your eyes fixed constantly.
BUT ... Now I have become a member of Pinterest, which is a public board where people share photos. It has become more popular than Facebook and I think it's because people hunger for visual impressions and experiences and I think that is incredibly positive.
It is amazing how many items and photos people share, from house, garden, interior, fashion, antiques, cultures .... You name it .. and you find it. 
I have found a new source of inspiration on the screen and I use it to see and experience all the wonderful things that lies outside the world and is put online without we even know how to find it. You can also see the website where the image belong.
I am deeply fascinated by everything I've seen and learn a lot about the things that interest me, ethnic peoples and textiles, old clothing, patterns etc.. Ancient cultures and their architecture.
All of this can be found on Pinterest and I have now created 4 Boards with Ethnic Inspiration, ethnic costumes, hats, old houses and interiors. I have also added some of my own things, then they come out
around the world.
See below what the world brings, the inspiring colourful photos from bygone cultures, it is a pure treasure chest that shows one jewel after another. I've made my own small bulletin board of some of all jewels, below you can see the pictures individually. I am completely full of all the wonderful colors and it amuses me to put them together. I will add along the way.
I hope to bring inspiration ahead with this little feature.